HƯỚNG DẪN CHÂM DẦU LỐC LẠNH XE TẢI THÙNG THERMAL MASTER

HƯỚNG DẪN CHÂM DẦU LỐC LẠNH XE TẢI THÙNG THERMAL MASTER

Một số lưu ý: 

* Loại dầu được khuyến nghị dùng cho lốc nén :

1. Castrol SW32
2. Emarate SW32
3. Icematic SW32

*Nhiệt độ môi trường xung quanh phải được đảm bảo trong khoảng từ : +30°C~35°C, nếu điều kiện nhiệt độ xung quanh
thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ được khuyến nghị ở trên, lượng gas nạp vào cần phải được điều chỉnh phù hợp theo điều
kiện môi trường xung quanh.

*Chiều dài ống áp suất thấp & cao yêu cầu < hơn 4 mét. Nếu chiều dài ống áp suất dài hơn 4 mét, lượng gas nạp phải được
tăng lên tùy theo điều kiện.
* Khi môi chất R452A được nạp, van tiết lưu phải điều chỉnh quay 360 ° CW.